Průvodce úspěšného e-shopaře

Obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení
  • Tytovšeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) tvoří dohodu mezi uživatelem jako právnickou osobou – podnikatelem či fyzickou osobou – podnikatelem, který má zájem o elektronický obsah pro podnikatele dostupný na webové stránce [] („Uživatel“), a obchodními společnostmi (i) Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675, (ii) Seyfor, a. s., se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, IČO: 01572377 a (iii) optimio s.r.o., se sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 28351673, jakožto poskytovateli služeb na straně druhé (společně jako „Poskytovatel“).
  • Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu („Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem na dálku.
  • Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  • Znění Podmínek může Poskytovatel kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
  • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito Podmínkami upravené, se řídí Občanským zákoníkem.
  • Nabízené materiály a obsah formou datových elektronických souborů („Obsah“) podléhají režimu autorskoprávní ochrany. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
  • Objednávkou Obsahu Uživatel přijímá, že jakékoliv použití informací z Obsahu, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a autor (Poskytovatel) za ně nenese žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
 2. Objednávka a uzavření smlouvy
  • Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o Uživateli, objednávaném Obsahu, informace o požadovaném způsobu doručení Obsahu a případně další potřebné údaje.
  • Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká odesláním objednávky. Objednávku podá Uživatel kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Podmínkami. Podáním objednávky Uživatel stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
  • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Uživatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
  • Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení) si Uživatel hradí sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
  • Uživatel je srozuměn s tím, že pro řádné objednání Obsahu pro jeho řádné užívání je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, tedy aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného software či internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.
  • Po obdržení objednávky Poskytovatel zpřístupní Obsah Uživateli. Zpřístupněním se rozumí jen technické umožnění stažení elektronického Obsahu přes internet a výlučně prostřednictvím podporovaných zařízení a softwaru. Uživatel si elektronický Obsah převezme po jeho zpřístupnění. Od momentu převzetí Obsahu Uživatelem se povinnosti Poskytovatele považují za řádně splněné.
 3. Dodací podmínky
  • Ve vztahu k Obsahu se dodáním rozumí jeho zaslání na kontaktní e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
  • Seznam podporovaných zařízení a softwaru, určených na získání, zobrazování a používání elektronického Obsahu, je uveřejněný a pravidelně aktualizovaný na stránce []. Uživatel prohlašuje, že se obeznámil se seznamem podporovaných zařízení a softwaru. Bere na vědomí, že v případě Obsahu chráněného proti nelegálnímu kopírování může takový Obsah využívat pouze prostřednictvím zařízení a softwaru, uvedených v tomto seznamu. Poskytovatel neručí za doručitelnost a použitelnost elektronického Obsahu na zařízeních a softwarech, které nejsou uvedené v seznamu podporovaných zařízení a softwaru. 
 4. Zabezpečení a ochrana autorských práv
  • Přístupové údaje k Obsahu či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro vlastní potřebu Uživatele. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k Obsahu či poskytnuté URL adrese.
  • Uživatel nemůže používat Obsah k jakémukoli protizákonnému účelu. Uživatel bere na vědomí, že využitím Obsahu a získáním licence na použití elektronického Obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Poskytovatele ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti elektronického Obsahu jsou licencované a taková licence je nevýhradní.
  • Uživatel nesmí odstraňovat popisy nebo označení týkající se vlastnictví uvedené v Obsahu.
  • Uživatel bere na vědomí, že Obsah podléhá právní ochraně dle autorského práva.
  • Poskytovatel poskytuje Uživateli nevýhradní právo uchovávat si přiměřený počet permanentních kopií daného Obsahu, prohlížet, používat a zobrazovat elektronickou verzi Obsahu neomezeně mnohokrát, výlučně jen pro svoje vlastní, osobní, nekomerční použití. Elektronický Obsah bude považován za Poskytovatelem licencovaný Uživateli, neurčí-li Poskytovatel jinak.
  • Jakékoliv šíření Obsahu nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora (Poskytovatele) je zakázáno.
  • Oprávnění k výkonu práva autorské dílo (Obsah) užít může být Uživateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Není-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem ujednáno jinak, má právo užívat Obsah pouze Uživatel. Poruší-li Uživatel toto ujednání, nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, odpovídá Poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 5. Vyloučení odpovědnosti
  • Uživatel bere na vědomí, že nemá práva z vadného plnění ve vztahu k Obsahu, ledaže po jeho stažení zjistí, že soubor obsahuje jiný Obsah, než si původně objednal, případně zjistí, že soubor s Obsahem je poškozený a nelze jej zobrazit, a to e-mailem na adresu [].
  • Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že používá službu a elektronický Obsah na vlastní riziko. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu, která v souvislosti s používáním elektronického Obsahu Uživateli vznikne. Elektronický Obsah nebo jeho součásti jsou poskytované v aktuálním stavu, s případnými nedostatky a bez záruky. 
  • Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost Obsahu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím Obsahu.
  • Poskytovatel upozorňuje, že informace obsažené v jeho produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob, a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.
 6. Ochrana osobních údajů
  • Poskytovatel plně respektuje důvěrný charakter dat, které Uživatel vyplní do objednávky („data“). Data jsou zabezpečená a chráněná proti zneužití. Poskytovatel, resp. společnosti Shoptet, a.s., Seyfor, a.s. a optimio s.r.o. jakožto společní správci ve smyslu čl. 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („nařízení“) zpracovávají tato data (v rozsahu objednávkového formuláře) k realizaci celého obchodu, pro komunikaci s Uživatelem, zasílání personalizovaného obsahu a nabídek (společně za všechny společné správce, či jednotlivě), případně dalším marketingovým účelům. Data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
  • Poskytovatel zpracovává data pro účely plnění smlouvy s Uživatelem (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení) a pro účely svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení), kterými jsou vzdělávání podnikatelů, přizpůsobení nabídky obsahu vzhledem k požadavkům a očekávání podnikatelů, přispívání rozvoje e-commerce apod.
  • Na požádání poskytovatel podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaká data má o Uživateli zaznamenána. Data budou zpracovávána po dobu 3 let od obdržení objednávky.
  • Společnost Shoptet, a.s. plní za společné správce tyto povinnosti:
 • informuje subjekty údajů o jejich právech dle nařízení;
 • informuje subjekty údajů o totožnosti a kontaktních údajích na správce;
 • informuje subjekty údajů o účelu zpracování;
 • informuje subjekty údajů o oprávněných zájmech správců, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správců nebo třetí strany;
 • informuje subjekty údajů o skutečností, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování;
 • komunikuje s dozorovým orgánem; a
 • vyřizuje výše uvedená práva subjektů údajů.
  • Nařízení dává Uživateli mimo jiné řadu práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Jedná se o právo:
 • na přístup k osobním údajům: získat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje; pokud tomu tak je, právo obdržet kopii takových osobních údajů, a kromě toho některé další informace, včetně účelů zpracování, kategorií příjemců, předpokládané doby uchovávání a existence automatizovaného rozhodování (včetně profilování);
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: aktualizovat či doplnit informace o své osobě tak, aby bylo vždy zajištěno, že spravované informace budou správné;
 • na výmaz osobních údajů: požadovat, aby osobní údaje byly bez zbytečného prodlení vymazány, pokud (i) již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány, (ii) je vznesena námitka proti používání těchto osobních údajů a již neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody k jejich dalšímu zpracovávání, (iii) je zpracování založeno výlučně na souhlasu a Uživatel tento souhlas odvolá, nebo (iv) je výmaz nutný ke splnění zákonné povinnosti nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem;
 • na omezení zpracování osobních údajů: požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud (i) se Uživatel domnívá, že jeho osobní údaje jsou nesprávné, a proto požádal o jejich opravu (v takovém případě může požadovat o omezení zpracování, dokud nebude ověřeno, zda jsou tyto osobní údaje skutečně nesprávné), (ii) je zpracování jeho osobních údajů protiprávní a nesouhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly vymazány, ale namísto toho požaduje, aby používání těchto osobních údajů bylo omezeno, (iii) požaduje, aby jeho osobní údaje byly použitelné k určování, prosazování nebo hájení zákonných nároků, i když Poskytovatel je již nepotřebuje pro účely prováděného zpracování, nebo (iv) během čekání na ověření, zda oprávněné důvody Poskytovatele převažují nad právy a svobodami jednotlivce v případě, že byla vznesena námitka proti zpracování;
 • na přenositelnost údajů: získat osobní údaje, které byli Poskytovateli poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je ke zpracování jinému správci; toto právo se uplatňuje v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na zákonném důvodu spočívajícím v tom, že byl k tomuto zpracování osobních údajů udělen souhlas nebo že byla s Poskytovatelem uzavřena smlouva a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky;
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
  • Pokud právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • V případě, že se některé ustanovení Podmínek stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Poskytovatel se zavazuje nahradit neprodleně neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží hospodářskému účelu sledovaného neúčinným ustanovením, a to písemným dodatkem.
  • Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Podmínek, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
  • Uživatel nesmí vůči Poskytovateli započítávat žádné nároky, pokud s tím Poskytovatel nebude souhlasit. Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky bez předchozího souhlasu Uživatele v případě, že je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti ze Smlouvy.
 
 

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. května 2023..